ГоловнаПро ДСНССтруктураАпарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій (основні підрозділи)Департамент економіки і фінансів
 Версія для друку

Департамент економіки і фінансів

Департамент економіки і фінансів (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату ДСНС України і підпорядкований заступнику Голови ДСНС України відповідно до розподілу обов’язків.

Керівництво Департаменту економіки і фінансів

Олійник О.І.jpg

 Директор Департаменту

 Олійник Олександр Іванович

 

  +38 (044) 247-30-42

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 
Подобєд.jpg

Заступник директора Департаменту

Подобєд Ігор Васильович

 

+38 (044) 202-32-65

 

 

Декларація майнового стану

 

 

Костюченко.jpg

Заступник директора Департаменту- начальник відділу

Костюченко Ігор Костянтинович

 

+38 (044) 202-30-91

[email protected]

 

Декларація майнового стану

 

01601, м. Київ, вул. О.Гончара 55-а

Електронна адреса: [email protected]

Функції департаменту:

організація роботи з питань формування показників бюджету, фінансування, планування надходжень до спеціального фонду, використання коштів, фонду оплати праці та соціальних виплат, ведення бухгалтерського обліку, складання консолідованої бюджетної та фінансової звітності, внутрівідомчих розрахунків у системі ДСНС України;

здійснення управління фінансовими ресурсами бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України;

організація планово-фінансової роботи бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України, узагальнення і перевірка складених відповідними підрозділами розрахунків щодо їх законності, господарської доцільності та відповідності встановленим нормам належності. Здійснення аналізу фінансової та бюджетної звітності;

розгляд проектів кошторисів бюджетних установ та організацій, планів використання бюджетних коштів одержувачів, фінансових планів державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України, та внесення керівництву ДСНС України пропозицій щодо їх затвердження;

безпосередня розробка проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру з питань компетенції Департаменту та здійснення їх фінансово-економічної експертизи;

опрацювання розроблених структурними підрозділами ДСНС України проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з витрачанням державних коштів та використанням державного майна;

опрацювання в межах компетенції Департаменту проектів нормативно-правових актів, що надходять від МВС України та інших центральних органів виконавчої влади;

підготовка відповідних документів для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу та подання цих документів до органів Пенсійного фонду України;

оформлення документів, які згідно з вимогами чинного законодавства надають звільненим зі служби цивільного захисту особам право на отримання пільг;

моніторинг виконання державних цільових програм;

моніторинг діяльності державних підприємств сфери управління ДСНС України щодо виконання показників фінансових планів;

ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларацій) в порядку, встановленому законодавством;

 

здійснення поточного контролю за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень ДСНС України;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані ДСНС України;

своєчасне подання звітності;

своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;

 

забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

 

проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, організації та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства;

 

забезпечення:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан ДСНС України, результати діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідних структурних підрозділів ДСНС України даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

 

здійснення контролю за відповідністю обсягів видатків Річного плану державних закупівель апарату ДСНС України кошторисним призначенням;

участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

організація та забезпечення фінансування діяльності ДСНС України та територіальних органів щодо їх участі в антитерористичних заходах;

участь у відпрацюванні документів щодо фінансового забезпечення мобілізаційної готовності сил цивільного захисту;

планування, фінансування та складання фінансової звітності щодо видатків, які становлять державну таємницю;

здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Департаменту та працівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку бюджетних установ системи ДСНС України;

здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених у ДСНС України під час контрольних заходів, проведених державними органами, підрозділами ДСНС України, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

підготовка керівництву ДСНС України на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів та інших інформаційно-аналітичних матеріалів оперативної інформації щодо стану фінансового забезпечення;

організація фінансового забезпечення апарату ДСНС України. Розроблення та подання на розгляд керівництву ДСНС України пропозицій щодо покращення вказаної діяльності;

здійснення погодження проектів контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС України в частині компетенції Департаменту;

організаційно-методичне забезпечення застосування чинних положень нормативно-правових актів з питань оплати праці в органах і підрозділах цивільного захисту;

організація та проведення методичної роботи з питань забезпечення діяльності бюджетних установ системи ДСНС України, пов’язаної із здійсненням соціальних виплат, оформленням документів для призначення пенсій та виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

забезпечення взаємодії зі Сторонами соціального партнерства на галузевому та територіальному рівнях;

погодження проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг у частині забезпечення їх кошторисними призначеннями та правильності банківських реквізітів;

організація відповідно до законодавства України своєчасного розгляду листів, заяв та скарг фізичних і юридичних осіб з питань, що віднесені до компетенції Департаменту;

організація спільно з Департаментом персоналу роботи з відбору, розстановки і виховання особового складу Департаменту, проведення заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу Департаменту;

проведення відповідно до своєї компетенції нарад-семінарів з працівниками бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління ДСНС України. Організація та проведення за результатами службової діяльності заслуховування керівників підрозділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

вивчення, узагальнення і впровадження ефективного передового досвіду роботи з питань фінансового забезпечення діяльності та організації бухгалтерського обліку в системі ДСНС України;

здійснення інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на Департамент завдань.

    Твіт